Accessibilitat web

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA s’ha compromès a fer que la informació, programes i activitats dels seus webs siguin accessibles per al major nombre possible d’usuaris, de conformitat amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre l’accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració s’aplica al web https://www.costabrava.org, a tots els seus subdominis, webs de clubs i microsites del Patronat de Turisme Costa Brava Girona S.A.

Situació de compliment

Aquests llocs web són parcialment conformes amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, degut a les excepcions i a la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

  • Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre: Poden existir diversos errors d’edició en alguna pàgina web, tant a continguts HTML com a documents finals, publicats amb data posterior al 20 de setembre del 2018.

– Algunes pàgines i documents adjunts no estan escrits de forma clara.
– Algunes taules no tenen fila de capçalera
– Algunes pàgines tenen un contrast de color insuficient
– Alguns encapçalaments no són consistents
– Algunes imatges no tenen text alternatiu

  • Càrrega desproporcionada: No aplica
  • El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable:

–  Poden existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats amb data anterior al 20 de setembre del 2018 que no compleixin la totalitat dels requisits d’accessibilitat, tot i que s’ha procurat que la majoria sí que els compleixin.

Preparació de la declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració ha estat preparada amb data 16 de gener de 2020. El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel mateix organisme. L’última revisió de la declaració s’ha efectuat amb data 16 de gener de 2020.

Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions

Qualsevol persona pot demanar el compliment de requisits d’accessibilitat per mitjà de l’adreça electrònica online@costabrava.org , o bé per via telefònica al 972.20.84.01 o presencialment a l’Avinguda Sant Francesc 29 – 3era Planta de Girona.

Es poden presentar sol·licituds d’informació accessible i queixes adreçant un escrit al Registre de documents de l’organisme, a l’adreça Avinguda Sant Francesc 29 – 3era Planta 17001 Girona o per mitjà de la seu electrònica https://trade.costabrava.org .

En cas de desacord amb la resposta a la sol·licitud d’informació accessible o a la presentació d’una queixa, la persona interessada pot iniciar una reclamació adreçant un escrit al Registre de documents de l’organisme, a l’adreça Avinguda Sant Francesc 29 – 3era Planta 17001 Girona o per mitjà de la seu electrònica https://trade.costabrava.org . Aquest procediment de reclamació (previst a l’article 13 del RD 1112/2018) entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

Les comunicacions formulades pels motius indicats a aquest apartat seran ateses pel Departament Online com responsable en matèria d’accessibilitat web de l’organisme.

Com demanar contingut en un format accessible

Si necessiteu informació en un format diferent, contacteu amb nosaltres a través del correu online@costabrava.org indicant:

•    La URL del contingut

•    El vostre nom i correu electrònic

•    El format en què necessiteu la informació

Informació complementària

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona S.A treballa per complir en el grau més alt possible els requeriments d’accessibilitat per facilitar l’accés universal als continguts a totes les persones que el consulten, independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i dels sistemes o recursos utilitzats (navegador, dispositiu, velocitat de connexió, etc.).

D’acord amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre de 2016 els webs i aplicacions mòbils del sector públic han de ser accessibles, accessibilitat que s’ha d’aconseguir d’acord amb la norma UNE – EN 301 549:2019, de requisits d’accessibilitat. Aquesta norma es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 publicades pel World Wide Web Consortium (W3C) l’agost de 2018.

És voluntat del Patronat de Turisme Costa Brava Girona S.A complir plenament les pautes d’accessibilitat web. La normativa europea exigeix als ens del sector públic el compliment del nivell AA.

El web està optimitzat per a una resolució de  [1.024 x 768]. Si es disposa d’un monitor amb més resolució, la mida de lletra es veurà massa petita en alguns casos. Les fonts s’han definit de manera que sigui possible ampliar-ne o disminuir-ne la mida des de les opcions del navegador.

Aquest web ha estat provat i està optimitzat per als navegadors compatibles amb HTML5 i les versions admeses pels fabricants. La utilització de navegadors diferents o de versions no admeses pels fabricants pot no permetre una visualització correcta o disponibilitat de documents o d’altres funcionalitats. Es poden obtenir actualitzacions o navegadors a les pàgines web dels proveïdors dels navegadors.

D’altra banda, per al funcionament correcte del web, el navegador ha de tenir habilitat l’ús de JavaScript i de galetes (vegi’s l’apartat Política de cookies).

A causa del gran nombre de documents posats a disposició des del lloc web poden existir continguts que no compleixin les pautes d’accessibilitat exigibles. Agrairem rebre qualsevol suggeriment o indicació per mitjà dels canals indicats a l’apartat “Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions”.

Indiquem a continuació alguns recursos que poden ajudar a millorar l’accessibilitat dels continguts des del vostre dispositiu:

AbilityNet – My computer my way.

Addtional information on how to customise our website appearance

Desplaçat dalt de tot