Què és un club de màrqueting de producte?

Tal com recull el Pla de Desenvolupament Turístic Sostenible de les comarques gironines, els clubs són agrupacions voluntàries d’empresaris i entitats públiques, interessats a gestionar, promocionar i comercialitzar un mateix producte turístic, o similar, i que, per tant, tenen interessos, necessitats i preocupacions comuns.

La filosofia principal dels clubs de producte del Patronat de Turisme Costa Brava Girona (PTCBG) es basa en la cooperació i la col·laboració entre els seus membres públics i privats sota una marca comuna, amb l’objectiu, d’una banda, d’incrementar la qualitat i la competitivitat del producte i la destinació turística, i, de l’altra, de millorar-ne la comercialització.

Per què els clubs?

La diversitat de la demanda exigeix que la nostra oferta s’adapti cada vegada més a les exigències i els gustos que aquesta estableix. És per això que el Patronat de Turisme va crear els clubs de producte, amb la finalitat de poder segmentar l’oferta i poder dur a terme accions molt més adaptades a les característiques del públic objectiu.

D’altra banda, atesa la petita dimensió de gran part de les empreses de la nostra destinació, és importantíssim poder disposar d’una entitat com el Patronat per articular una acció de màrqueting forta i coordinada, capaç d’optimitzar els recursos i esforços individuals i incrementar la rendibilitat dels negocis turístics, en especial d’aquells productes i aquelles activitats que encara no han assolit un volum i una dimensió importants.

Un altre valor que aporta la creació dels clubs per als empresaris turístics de la Costa Brava i el Pirineu de Girona consisteix en les relacions que s’estableixen entre ells, amb vista a possibles noves idees o productes turístics.

Beneficis de formar part dels clubs de producte

 • Participació en l’elaboració d’un pla d’accions conjunt entre els membres del club i el PTCBG.
 • Suport a la comercialització a través dels workshops i contactes amb operadors turístics i agències receptives.
 • Assessorament en la creació de producte turístic.
 • Presència en els materials promocionals del club i en el web institucional del PTCBG.
 • Accés prioritari i amb avantatges en les accions promocionals del PTCBG.
 • Participació en viatges de premsa, de bloguers i de familiarització per a operadors turístics.
 • Treball en xarxa (networking) amb empresaris d’altres clubs del PTCBG.
 • Formació contínua a través del programa «360º» del PTCBG.
 • Accés a intel·ligència de mercat.
 • Aprofitament de l’experiència i la dinàmica dels clubs de màrqueting del PTCBG.

Requisits per poder formar part dels clubs de producte

 • Estar legalment constituïts i al corrent de les obligacions comptables, fiscals i administratives.
 • Operar dins el territori de les comarques de Girona.
 • Altres requisits tècnics segons tipologia.
 • Fer efectiva la quota anual.
 • Disposar de telèfon, adreça electrònica i lloc web en un mínim de tres idiomes.

Estructura dels clubs de producte

Desplaçat dalt de tot